Na osnovu člana 18. stav (1) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 21. stav (2) i člana 32. Statuta Kluba navijača Veleža „Red Army“ Mostar, Skupština Kluba navijača Veleža „Red Army“ Mostar, na sjednici održanoj 29.01.2011. godine, donijela je:

STATUT
KLUBA NAVIJAČA „RED ARMY“ MOSTAR

I.    Osnovne odredbe
Član 1.
Ovim Statutom se regulišu odredbe o nazivu, sjedištu, ciljevima, djelatnostima, zastupanju, predstavljanju, organima udruženja, njihovim ovlaštenjima, načinu imenovanja i opoziva, trajanju mandata, kvorumu, pravilima glasanja, drugim pitanjima značajnim za ciljeve i djelatnosti Udruženja navijača.

Član 2.
(1)    Službeni naziv Kluba je: Klub navijača Veleža „Red Army“ Mostar (u daljem tekstu: Klub).
(2)    Skraćeni naziv Kluba je: KN „Red Army“ Mostar.
(3)    Sjedište Kluba je u Mostaru u ulici Braće Fejića b.b.
(4)    Klub djeluje na području Grada Mostara, Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Član 3.
Klub je registrovan kod nadležnog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Član 4.
(1)    Klub ima svoj znak koji ima oblik kvadrata čija je površina crvene boje. Na podlozi je žutim slovima ispisano: Klub navijača „Red Army“ Mostar, a ispod toga ucrtan je tradicionalni navijački simbol Kluba „Indijanac“.
(2)    Znak Kluba je zaštićen znak.

Član 5.
(1)    Klub ima pečat oblika kvadrata na kojem se nalazi znak Kluba.
(2)    Pečat ima dimenzije 2×3 cm.

Član 6.
Klub zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Potpredsjednik Upravnog odbora Kluba.

II.    Ciljevi i djelatnosti Kluba

Član 7.
(1)    Klub je osnovan u cilju razvoja FK Velež i razvoju fudbala na području Grada Mostara.
(2)    Klub može po potrebi osnivati svoje podružnice, ogranke i sekcije.
(3)    Klub je u potpunosti nezavisno udruženje, pravno nevezano za FK Velež.

Član 8.
Djelatnosti Kluba su:
–    potsticanje organizovanog navijanja na utakmicama FK Velež;
–    organizovanje putovanja na gostujuće utakmice FK Velež;
–    borba protiv fašizma, nacionalizma, huliganskog i vandalskog ponašanja na stadionima;
–    osiguravanje minimalnih sredstava kako bi djelovanje Kluba bilo moguće;
–    organizovano okupljanje članova;
–    promocija i popularizacija Kluba kroz reklamne djelatnosti, te sredstva javnog informisanja;
–    organizovanje sportskih i zabavnih manifestacija u cilju asimilacije novih članova;
–    saradnja sa FK Velež;
–    priređivanje sportskih, kulturnih i zabavnih manifestacija u humanitarne svrhe;
–    proizvodnja navijačkih rekvizita u cilju popularizacije Kluba i nadopunjavanja proračuna.

Član 9.
Rad Kluba je javan. Javan rad Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te pravovremenim izvještavanjem članova o radu Kluba, pisanim izvještajima na Skupštini Kluba, te putem medija.

III.     Članstvo u Klubu

Član 10.
(1)    Članom Kluba može postati svaki navijač FK Velež, bez obzira na spol, dob, nacionalnu ili vjersku opredjeljenost, uz uslov da prihvata osnovna načela i obaveze utvrđene ovim Statutom.
(2)    Članom Kluba može postati državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin.

Član 11.
Članom Kluba se postaje upisom u registar članova, o čemu se vodi posebna evidencija.

Član 12.
(1)    Članovima Kluba se dodjeljuje članska iskaznica.
(2)    Izgled, oblik i sadržaj iskaznice utvrđuje Upravni odbor Kluba, odlukama na sjednici Upravnog odbora Kluba.
Član 13.
Upravni odbor Kluba određuje iznos članarine za tekuću godinu.

Član 14.
Prava i obaveze članova su sljedeća:
–    da biraju organe Kluba i da u njih budu birani;
–    da redovno budu informisani o radu i rezultatima rada;
–    davanje primjedbi i prijedloga o radu Kluba;
–    plaćanje članarine;
–    pridržavanje Statuta Kluba;
–    sudjelovanje u organizaciji navijanja na utakmicama;
–    sudjelovanje u obavljanju poslova Kluba;
–    čuvanje i podizanje ugleda Kluba;
–    čuvanje materijalnih dobara Kluba i izvršavanje preuzetih obaveza;
–    zalaganje za ostvarivanje ciljeva Kluba.

Član 15.
(1)    Članstvo u Klubu prestaje :
–    dobrovoljnim istupanjem iz Kluba;
–    neplaćanjem članarine;
–    isključenjem;
(2)    Odluku o isključenju člana koji teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Kluba, donosi Upravni odbor Kluba.
(3)    Isključenje iz Kluba povlači za sobom i opoziv tog člana, ukoliko je izabran na određenu funkciju, odnosno za predstavnika Kluba.
(4)    Žalba protiv odluke o isključenju iz Kluba podnosi se Upravnom odboru Kluba u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
(5)    O žalbi odlučuje Skupština Kluba na narednoj sjednici i odluka Skupštine Kluba po žalbi je konačna.
(6)    Žalba ne odlaže izvršenje odluke Upravnog odbora o isključenju.

IV.     Organi Kluba

Član 16.
Organi Kluba su:
–    Skupština;
–    Upravni odbor;
–    Nadzorni odbor.

V.     Skupština Kluba

Član 17.
Skupština Kluba je najviši organ Kluba, a sačinjavaju ga svi članovi Kluba koji posjeduju člansku iskaznicu tekuće sezone i koji su upisani u registar članova.

Član 18.
(1)    Skupština može biti:
–    redovna;
–    izborna;
–    vanredna.
(2)    Redovna Skupština Kluba zasjeda jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine Kluba održava svake dvije godine.
(3)    Skupštinu Kluba saziva Upravni odbor Kluba.
(4)    U odluci o sazivanju Skupštine Kluba, Upravni odbor Kluba utvrđuje dnevni red sjednice, te vrijeme i mjesto održavanja sjednice.
(5)    Upravni odbor Kluba je dužan sazvati sjednicu Skupštine Kluba  kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba.
(6)    U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine Kluba predlagači su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
(7)    Ako Upravni odbor Kluba ne sazove sjednicu u roku od 30 dana od dostave zahtjeva iz stava (5) ovog člana, sazvat će je predlagač.
(8)    Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

Član 19.
(1)    Skupštinom Kluba predsjedava Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu Potpredsjednik Uprvanog odbora Kluba.
(2)    U slučaju odsustva Predsjednika i Potpredsjednika Upravnog odbora Kluba, Skupština Kluba će na početku sjednice javnim glasanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
(3)    O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Član 20.
(1)    Skupština Kluba punovažno odlučuje kada sjednici prisustvuje najmanje 30 zastupnika, članova Kluba, koji posjeduju člansku iskaznicu tekuće sezone i upisani su u registar članova Kluba.
(2)    Skupština Kluba donosi odluke većinom glasova zastupnika koji prisustvuju sjednici.
(3)    Glasanje na sjednici može biti javno ili tajno.

Član 21.
Skupština Kluba:
–    utvrđuje stanje i razvoj u Klubu;
–    donosi i mijenja statut Kluba;
–    donosi planove, izvještaje i završni račun o radu Kluba;
–    donosi i mijenja program rada;
–    bira i razrješava dužnosti članove Upravnog i Nadzornog odbora Kluba, te razmatra i usvaja izvještaje navedenih organa Kluba;
–    daje smjernice za rad Kluba;
–    osniva i imenuje odbore, komisije i slične organe prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
–    odlučuje o žalbama članova Kluba,
–    odlučuje o eventualnom prestanku rada Kluba;
–    obavlja i druge poslove određene Statutom.

VI.     Upravni odbor Kluba

Član 22.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Kluba.

Član 23.
(1)    Upravni odbor Kluba čini 9 članova.
(2)    Upravni odbor Kluba ima Predsjednika i Potpredsjednika, koje biraju članovi Upravnog odbora Kluba iz svojih redova na prvoj sjednici.
(3)    Predsjednik Upravnog odbora Kluba saziva i vodi sjednice Upravnog odbora Kluba ili po ovlaštenju Predsjednika, Potpredsjednik Upravnog odbora.

Član 24.
Upravni odbor Kluba:
–    utvrđuje prijedlog Programa rada i Statut koji se podnosi Skupštini Kluba na razmatranje i prihvaćanje;
–    utvrđuje prijedloge programa, djelatnosti i planove rada;
–    brine o izvršavanju usvojenog Programa rada i provođenju odluka Skupštine Kluba;
–    upravlja imovinom Kluba;
–    podnosi izvještaje o radu Skupštini Kluba;
–    imenuje komisije i slične organe prema potrebi, te im određuje zadatke,
–    obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Kluba;
–    donosi opšti akt kojim odlučuje o naknadama i stimulacijama, te besplatnom korištenju objekata i opreme.

Član 25.
(1)    Odluke Upravnog odbora Kluba donose se većinom glasova članova Upravnog odbora Kluba.
(2)    Sjednice Upravnog odbora Kluba održavaju se prema potrebi, a mora se održati najmanje jednom mjesečno.

Član 26.
(1)    Za svoj rad Upravni odbor Kluba odgovoran je Skupštini Kluba.
(2)    Upravni odbor Kluba podnosi Skupštini Kluba godišnji izvještaj o svom radu.
(3)    Mandat članova Upravnog odbora Kluba traje dvije godine, sa pravom reizbora.
(4)    Pojedinom članu Upravnog odbora Kluba ili cijelom Upravnom odboru Kluba, mandat može biti kraći od dvije godine kada to Skupština Kluba opozivom odluči ili zbog neopravdana tri izostanka sa sjednica Upravnog odbora Kluba.
(5)    Ukoliko radi opoziva, ostavke, neopravdana tri izostanka ili nekog drugog razloga, mjesto člana Upravnog odbora Kluba bude upražnjeno, Upravni odbor Kluba će kooptirati zamjenu, a ista će biti potvrđena ili odbačena na prvoj sjednici Skupštine Kluba.

VII.    Nadzorni odbor

Član 27.
(1)    Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad organa utvrđenih ovim Statutom.
(2)    O svom radu obavještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran.
(3)    Nadzorni odbor Kluba utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa Statutom i drugim aktima Kluba.
(4)    Nadzorni odbor Kluba posebno nadzire materijalno i finansijsko poslovanje Kluba.

Član 28.
(1)    Nadzorni odbor Kluba ima tri člana, sa mandatom od dvije godine sa pravom reizbora.
(2)    Član Nadzornog odbora Kluba ne može biti član Upravnog odbora Kluba.
(3)    Nadzorni odbor Kluba donosi odluke većinom glasova Nadzornog odbora Kluba.
(4)    Sjednice Nadzornog odbora Kluba održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(5)    Izvještaj o svom radu Nadzorni odbor Kluba podnosi Skupštini Kluba.
(6)    U slučaju da Nadzorni odbor Kluba uoči nezakonitost u radu Kluba, ovlašten je tražiti vanredno zasjedanje Skupštine Kluba.

VIII.    Imovina Kluba

Član 29.
Imovinu Kluba čine:
–    novčana sredstva,
–    pokretne stvari;
–    nekretnine,
–    prava i obaveze Kluba koji su ustanovljeni u korist Kluba.

Član 30.
Klub stiče imovinu:
–    od članarine,
–    od dobrovoljnih priloga i poklona;
–    od sponzorstva i donacija,
–    iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

IX.     Prestanak rada Kluba

Član 31.
(1)    Klub prestaje sa radom u slučajevima predviđenim zakonom.
(2)    U slučaju prestanka rada Kluba, o budućnosti njegove imovine odlučivat će Upravni odbor Kluba.
(3)    Klub prestaje sa radom , ako tako odluči Skupština Kluba dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

X.    Prijelazne i završne odredbe

Član 32.
Statut Kluba donosi Skupština Kluba većinom glasova nakon provedene rasprave.

Član 33.
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Mostar, 29.01.2011. godine                                                Predsjednik Skupštine